EHKÜ pilootprojekt

EHKÜ juhatuse informatsioon ühingus alustatud eesti hobuse säilitamise-teemalise uue projekti kohta.

Aleks Lotman

Sel aastatuhandel oleme suutnud päästa eesti hobuse kiirest väljasuremisest. Tõu kestlikus nõuab edaspidi põhjalikku tähelepanu selle päriliku mitmekesisuse säilitamisele. Inimkond saab säilida vaid siis, kui säilib meie eluandev biosfäär kogu oma elurikkuses. 

Seda elurikkust saab hoida vaid siis, kui on tagatud tänapäeval kultuurtaimede ja koduloomade geneetilise mitmekesisuse säilimine. Seda näitab ka Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni raames vastu võetud tegevuskava, mille 13. eesmärk on just selle elurikkuse komponendi kaitse (https://www.cbd.int/sp/targets/). Põllumajandusega seotud geneetiline mitmekesisus on oluline ka toidujulgeoleku seisukohalt ning FAO on töötanud välja strateegia põllumajandusloomade geneetiliste ressursside kaitseks (http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/lead/toolbox/Indust/brochur.pdf).

Kultuurtaimede ja koduloomade geneetiline mitmekesisus hõlmab nii sortide ja tõugude paljusust kui ka nende sisemist pärilikku muutlikkust, mis avaldub muuhulgas isendite keskmises heterosügootsuses. Indbriiding ja populatsioonisisese päriliku mitmekesisuse vähenemine võivad tõsiselt ohustada tõu säilitamist pika aja jooksul. FAO on seetõttu andnud välja eraldi juhendi väikeste populatsioonide kaitseks (http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/lead/toolbox/Indust/sml-popn.pdf).

Mida väiksem on populatsiooni efektiivne suurus, seda suurem on inbriidingu oht ja geneetilise mitmekesisuse kaotuse risk. Riski aitavad maandada efektiivse ehk regulaarselt sigiva populatsiooni suurendamine mõlemast soost loomadel ja suguluspaaritust vähendavate programmide rakendamine.

Kuigi meie põlise hobusetõu, eesti hobuse arvukus on tänu toetustele võrreldes sajandivahetuse miinimumiga kasvanud, on efektiivne populatsioon, eriti täkkude osas endiselt üsna väike. Samuti on täna tõu sees ebaproportsionaalselt suur mõne isendi mõju. Selline olukord ohustab tõusisest geneetilist mitmekesisust ja pikas perspektiivis ka tõu säilimist.

Populatsioonisisese päriliku muutlikkuse säilitamiseks ja inbriidingu ohu vähendamiseks on välja töötatud spetsiaalne arvutitarkvara, mille peamine kasutusvaldkond on loomaaedades peetavate ohustatud liikide kaitse, kuid tänaseks on olemas kogemus ka selliste programmide rakendamine ohustatud tõugude, sealhulgas ka hobuste, säilitusprogrammides.

Eesti Hobuse Kaitse Ühing on eesti hobuse kaitse nimel loodud vabaühendus, mille liikmed panustavad tõu säilitamisse kodanikualgatuse korras. Vastavalt põhikirjale on Eesti Hobuse Kaitse Ühingu põhieesmärk tagada eesti tõugu hobuse püsimine, tema genofondi säilitamine ja selle tõu teadvustamine ning väärtustamine. Eesti tõugu hobuse säilitamise kaudu toetab ühing ka Eesti traditsioonilist maakultuuri ja külaelu säilimist.

Säilitamaks eesti hobuse genofondi on Eesti Hobuse Kaitse Ühing otsustanud käivitada pilootprojekt inbriidinguga seotud ohtude vähendamiseks ja tõusisese päriliku mitmekesisuse säilitamiseks. Kavas on rakendada tarkvara, mis võimaldaks andmete importi olemasolevatest andmebaasidest ja seejärel anda soovitusi tõusisese mitmekesisuse säilitamist soodustavaks paaridevalikuks. PRIA poolt peetavast hobuslaste registrist peaks saama vajaliku sisendi.

Praegu otsib Eesti Hobuse Kaitse Ühing projektile rahastust ja asjast huvitatud partnereid.